Pogoji uporabe

Osnovna pravila uporabe

Splošni pogoji uporabe spletnega mesta Arkadne-Igre.si (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so opisani v tem dokumentu se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletnega mesta Arkadne-Igre.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Arkadne-Igre.si).

Splošni pogoji se redno posodabljajo v skladu z zakonodajo in so vedno na voljo v svoji najnovejši različici v celotnem besedilu dostopni na tej strani.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletnega mesta.

Vsak uporabnik in član spletnega mesta se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov in članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom ali članom, ki je kršitve povzročil. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil ponudnika po elektronski pošti na naslov info@arkadne-igre.si ali preko posebej zato namenjenih storitev spletnega mesta.

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta Arkadne-Igre.si na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto.

V primeru nestrinjanja s splošnimi pogoji se je vsak član dolžan trajno izčlaniti. Član se lahko izčlani kadarkoli in iz kateregakoli razloga preko samodejnega uporabniškega vmesnika na naslovu https://www.arkadne-igre.si/moj-racun/izbrisi-racun ali tako, da na elektronski naslov info@arkadne-igre.si sporoči svoje uporabniško ime in geslo, administrator pa ga bo po preverjanju nemudoma izključil. Do izključitve je član polno odgovoren za svoja dejanja.

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve splošnih pogojev uporabe oz. v drugih primerih, kot so ti navedeni v teh pogojih.

I. OPREDELITEV POJMOV

SPLOŠNI POGOJI uporabe spletnega mesta Arkadne-Igre.si predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč in nepreklicen sporazum med ponudnikom ter uporabniki spletnega mesta Arkadne-Igre.si.

POLITIKA ZASEBNOSTI spletnega mesta Arkadne-Igre.si vsebuje opis načina varovanja, obdelave in posredovanja osebnih podatkov uporabnikov in članov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku storitev v okviru registracije ali uporabe spletnega mesta Arkadne-Igre.si.

SPLETNO MESTO Arkadne-Igre.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. Arkadne-Igre.si) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora Arkadne-Igre.si ponuja uporabnikom določene storitve. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

PONUDNIK STORITEV (v nadaljevanju: ponudnik oz. nosilec) spletnega mesta Arkadne-Igre.si ter lastnik in skrbnik programskih aplikacij ter z njo povezanih storitvenih dejavnosti, je družba Longboard media d.o.o., Dunajska 105, 1000 Ljubljana.

UPORABNIK storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, igranjem iger ipd.) uporablja storitve spletnega mesta Arkadne-Igre.si (v nadaljevanju uporabnik).

ČLAN je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije novega člana ter svojo registracijo potrdi s prijavo v spletno mesto s svojim uporabniškim imenom in geslom.

FORUM je del storitev spletnega mesta, namenjen izmenjavi mnenj med člani spletnega mesta. Za vsebino Foruma ponudnik storitev ne odgovarja. Člani so dolžni spoštovati pravila obnašanja na Forumu, ki so navedena v nadaljevanju teh Splošnih pogojev.

II. PREDMET STORITEV

Storitve spletnega mesta Arkadne-Igre.si so namenjene brezplačni uporabi (igranju) računalniških iger ter izmenjavi mnenj med uporabniki spletnega mesta o vsebini iger in o drugih, z računalniškimi igrami povezanih vsebin (v nadaljevanju: igre oziroma avtorske vsebine).

Spletno mesto omogoča tudi povezave do strežnikov, s katerih lahko uporabniki in člani spletnega mesta uporabljajo posamezno igro. Za dostopnost, vsebino in delovanje iger posameznih ponudnikov brezplačnih spletnih iger, ponudnik storitve ne odgovarja.

Storitve so praviloma na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh funkcionalnosti spletnega mesta, brez predhodnega obvestila.

III. POGOJI ZA UPORABO STORITVE

Vsa določila splošnih pogojev veljajo enakovredno za člane in uporabnike, razen v primerih, kjer je v teh splošnih pogojih izrecno določeno drugače.

Storitve za člane so namenjene vsem članom spletnega mesta Arkadne-Igre.si, ki uspešno zaključijo postopek registracije novega člana. Nekatere storitve Arkadne-Igre.si so v omejenem ali neomejenem obsegu na voljo tudi uporabnikom, ki niso člani.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom Arkadne-Igre.si

Članstvo na spletnem mestu Arkadne-Igre.si je namenjeno izključno nekomercialni osebni uporabi s strani fizičnih oseb.

Storitve Arkadne-Igre.si lahko prosto, v okviru teh splošnih pogojev, uporabljajo le uporabniki, ki so dopolnili 15 let. Uporabniki in člani, mlajši od 15 let, morajo za uporabo storitev Arkadne-Igre.si pridobiti pisno dovoljenje staršev ali zakonitih skrbnikov na način, določen v veljavni zakonodaji. Uporabniki in člani z uporabo spletnega mesta Arkadne-Igre.si izrecno zagotavljajo, da izpolnjujejo starostni pogoj iz tega člena.

IV. ČLANSTVO

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem mestu Arkadne-Igre.si začne postopek registracije člana.

S pričetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral te splošne pogoje in politiko zasebnosti, ju razume, se z njima strinja in ju v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo. Ponudnik si pridržuje pravico, da v postopku registracije ali kadarkoli kasneje zavrne dodelitev ali uporabo uporabniškega imena, ki ni v skladu s temi splošnimi pogoji.

V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo novih članov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti pridobitve članstva.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen je prepovedana, za kar jamči vsak uporabnik s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora.

Član se v okviru storitev Arkadne-Igre.si ne sme izdajati za drugo osebo kot je v resnici. Za kakršnokoli škodo, ki bi jo na ta način povzročil drugim uporabnikom, članom, ponudniku ali tretjim osebam, je polno odškodninsko oziroma kazensko odgovoren in prevzema nase pasivno legitimacijo v primeru spora.

Ob registraciji je potrebno navesti naslednje podatke:
- uporabniško ime,
- geslo,
- datum rojstva in spol *,
- elektronski naslov *.

Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik avtomatično vstopi v spletno mesto in s tem postane član. V primeru, da želi član uporabljati vse storitve, ki so na voljo na spletnem mestu, mora potrditi še vpisan elektronski naslov. Član na naveden e-poštni naslov prejme potrditveno povezavo za dostop do spletnega mesta Arkadne-Igre.si ter s tem potrdi veljavnost elektronskega naslova.

* osebni podatki so varovani v skladu s Politiko zasebnosti spletnega mesta.

V. PRAVILA VEDENJA ČLANOV

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik ali član se strinja, da bo storitev, zlasti Forum, uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami.

Član bo v okviru uporabe spletnega mesta Arkadne-Igre.si in njegovih storitev uporabljal en sam uporabniški račun. V primeru, da isti član uporablja različne uporabniške račune, mu lahko ponudnik onemogoči dostop do vseh računov na spletnem mestu Arkadne-Igre.si. Članu ni dovoljeno uporabljati tujega uporabniškega imena.

Člani so sami odgovorni za varovanje svojih uporabniških imen in gesel pred nepooblaščeno uporabo drugih oseb. Članom ni dovoljeno posojati podatkov za dostop do njihovih uporabniških računov ali pooblastiti kateregakoli drugega uporabnika za uporabo njihovega uporabniškega imena.

VI. FORUM

Član je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva, ter za objave ali prikazane podatke in informacije, posredovane preko storitev spletnega mesta Arkadne-Igre.si.

Članom v okviru storitev Arkadne-Igre.si ni dovoljeno pošiljanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje napadalnih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki. Članom in uporabnikom v okviru storitev Arkadne-Igre.si ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

V postopku registracije ali kasneje je v uporabniški profil prepovedano na kakršenkoli način vključevati kontaktne in identifikacijske oznake uporabnikov (osebne podatke), kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za programe za neposredno sporočanje in druge komunikacijske programe, fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena in podobno. Uporabniška imena prav tako ne smejo vsebovati žaljivih ali vulgarnih izrazov in kletvic oz. izrazov, ki so zaščiteni s pravicami prava blagovnih znamk.

Ponudnik storitev si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem.

V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov in članov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev. Prav tako je prepovedano nagovarjanje uporabnikov in članov k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest.

Pri uporabi storitev je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom in članom. To določilo vključuje prepoved pošiljanja verižnih pisem ali t.i. nepooblaščene e-pošte drugim članom oziroma kakršnokoli nadlegovanje članov s podobnimi vsebinami. Prepovedana je distribucija kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske kode oziroma druga ravnanja, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo spletnemu mestu Arkadne-Igre.si, drugim članom, ponudniku ali ostalim uporabnikom.

VII. PREKINITEV ČLANSTVA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se člani ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.

VIII. PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na straneh mesta Arkadne-Igre.si, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili člani (Forum), so last ponudnika storitev in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev ter pravnih oseb, ki so lastniki pravic, povezanih s posameznimi igrami na spletnem mestu.

Med avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

Ponudnik storitev ne odgovarja za vsebino posamezne igre, objavljene na spletnem mestu.

Ponudnik je izključni lastnik znamke Arkadne-Igre.si in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov info@arkadne-igre.si.

IX. ZUNANJE POVEZAVE

Dovoljeno je, da naredite povezavo z drugih spletnih mest na stran spletnega mesta Arkadne-Igre.si. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika storitev prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in znamko spletnega mesta Arkadne-Igre.si.

X. ODGOVORNOST UPORABNIKOV IN ČLANOV

Ponudnik storitev ne zagotavlja, da so katerikoli podatki, ki jih posredujejo ostali uporabniki ali člani, točni.

Uporabniku ali članu ni potrebno, niti ni priporočljivo, ostalim uporabnikom ali članom v nobenem trenutku razkriti kateregakoli izmed osebnih podatkov razen v primeru, da se sam na svojo odgovornost odloči drugače.

Uporabnik ali član se strinja, da lahko vsebine in gradiva vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Uporabnik ali član soglaša, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

XI POLITIKA ZASEBNOSTI

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejša pojasnila so objavljena v Politiki zasebnosti.

XII. PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletnem mestu Arkadne-Igre.si se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta Arkadne-Igre.si, za katere se zahteva članstvo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

XIII. NADZOR NAD UPORABO / ODGOVORNOST

Ponudnik ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto Arkadne-Igre.si v okviru Foruma, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb tega sporazuma pridržuje pravico nadzora in izbrisa kateregakoli podatka in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v Forum, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Člani, ki v okviru storitev Arkadne-Igre.si posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.

XIV. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

- opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
- blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta Arkadne-Igre.si,
- blokiranje uporabniškega računa,
- blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja isti član kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
- blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
- posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Ponudnik bo izključil vse uporabnike ali člane, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira pravo (zakonodaja) Republike Slovenije.

XV. ODGOVORNOST

Uporabnik ali član se strinja, da ponudnika storitev, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

V vseh primerih kršitev določb teh pogojev, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da sproži postopke v lastnem imenu oz. se kot sospornik pridruži tistim uporabnikom ali članom, ki so bili na kakršenkoli način oškodovani.

Ponudniku storitev, njegovim lastnikom, zaposlenim, pogodbenim sodelavcem ali pooblaščencem so uporabniki ali člani za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da v skladu z določili teh splošnih pogojev po lastni presoji kadarkoli z ali brez obvestila zaradi kakršnihkoli kršitev določb tega sporazuma prekine ali razveže članstvo oziroma članu ali uporabniku omeji dostop do določenih storitev ali storitev okviru Arkadne-Igre.si v celoti.

Ponudnik storitev uporabnikom in članom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta Arkadne-Igre.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik storitev ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta Arkadne-Igre.si, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

XVI. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Uporabnik ali član se strinja s temi pogoji z vsakokratnim obiskom spletnega mesta Arkadne-Igre.si, ne glede na to, če se je na spletno mesto prijavil s pomočjo uporabniškega imena in gesla ali ne. Pravica uporabnika ali člana ob uporabi storitve je vezana na vse morebitne kasnejše spremembe ali dopolnitve (določb, omejitev in/ali pogojev), ki jih določi sam ponudnik.

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu Arkadne-Igre.si.

Ponudnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko ponudnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali članu dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

XVII. REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletnega mesta Arkadne-Igre.si, se najprej obrnite na e-poštni naslov info@arkadne-igre.si ali na poštni naslov podjetja Longboard media d.o.o., ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

XVIII. PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Longboard media d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

XIX. VELJAVNOST POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe velja od 31. januarja 2022 dalje.